Visie

Het IKC is een stimulerende, kindgerichte omgeving, waar leerlingen vanuit hun behoeftes en interesses worden aangezet en uitgedaagd om (samen) te leren, waar leerlingen efficiënt worden voorbereid om constructief bij te dragen aan de samenleving en waar de opgebouwde kennis van de cultuur wordt overgedragen. We geven onderwijs waarin leerlingen leren zoveel mogelijk uit zichzelf te halen op cognitief en non-cognitief gebied.

Leren in groepen en op leerpleinen

Het IKC is een stimulerende, kindgerichte omgeving, waar leerlingen vanuit hun behoeftes en interesses worden aangezet en uitgedaagd om te leren.

Bovenstaande betekent dat leren betekenisvol moet zijn. Dit creëer je door uit te leggen waarom iets nuttig is, informatie in samenhang aan te bieden (thematisch werken, projecten, etc.), leerlingen bewust te maken van hoe datgene wat ze leren met elkaar samenhangt. Een kindgerichte omgeving houdt in dat je bij alles wat je doet, rekening houdt en nadenkt wat dit betekent vanuit het perspectief van het proces van leren bij het kind.

Betekenisvol leren vraagt om een rijke leeromgeving waarin er ruimte is om te ontdekken, te onderzoeken en te leren via alle zintuigen. Naast een rijke leeromgeving in het lokaal heeft iedere bouw de beschikking over een leerplein waarin groepsdoorbrekend gewerkt kan worden rond bepaalde thema’s, maar ook binnen de verschillende vakgebieden.

 

Naast de leeromgeving binnen het IKC is er ook een rijke leeromgeving daarbuiten. Er wordt ingezet op de verbinding met de wijk en de stad op verschillende terreinen. Door excursies, workshops en andere vormen van samenwerking wordt het IKC onderdeel van de samenleving.

Om het mogelijk te maken dat leerlingen in verschillende samenstellingen met elkaar kunnen leren, werken we vanuit drie leerpleinen waar de groepen gebruik van kunnen maken.

Een peuter/kleuterplein, waar het kinderdagverblijf, de peuterspeelschool en groep 1 en 2 zijn vormgegeven. De kinderen delen het plein en de speelplaats buiten. Zo krijgt het integraal kindcentrum vorm zonder fysieke hobbels.

 

De leerlingen in groep 3, 4 en 5 kunnen gebruik gaan maken van een eigen leerplein en de leerlingen van groep 6, 7 en 8 krijgen een eigen leerplein.

De centrering rond een leerplein maakt groepsoverstijgende- en groepsdoorbrekende activiteiten mogelijk. Kinderen kunnen van en met elkaar leren. Zowel in persoonlijkheidsvorming als in kennis.

Om vanaf groep 6 op maat te kunnen ontwikkelen gaan we in de eerste 5 jaar een stevige basis leggen. We streven daarom in die jaren naar kleine groepen in 3, 4 en 5 waar mogelijk. Formatief gedwongen keuzes voor grotere groepen worden gemaakt op basis van de zorgzwaarte in de groep en de ontwikkeling die in dat jaar plaats moet vinden.

 

In de bovenbouw gaan we werken met groepen 6/7/8 waar drie jaargroepen samenkomen. Vanuit deze basisgroep met drie jaargroepen gaan we differentiëren in ons onderwijs, passend bij de ontwikkeling van de kinderen. Op basis van wat kinderen kennen en kunnen vormen ze een groep die gezamenlijk les gaat krijgen. Dat kan bij taal en rekenen verschillen en zelfs per leerdoel binnen een vak. Iedere 6 weken evalueren we waar de kinderen staan en wat dat betekent voor het volgende leerdoel. Gedurende een lesweek maken we gebruik van de verschillen tussen de leerlingen door ze samen aan projecten en thema’s te laten werken op het leerplein.

Door met een vaste basisgroep te werken wordt er meer rust gecreëerd ten opzichte van jaarlijks wisselende combigroepen. Je bent in jouw groep altijd een keer de jongste en oudste. Op die rol wordt binnen persoonlijkheidsvorming een mooie ontwikkelsituatie gecreëerd, zoals binnen het traditioneel vernieuwingsonderwijs vaker wordt toegepast.

 

Lestijden

We hanteren binnen het IKC een continurooster waarbij alle leerlingen van 08.30 uur tot 14.30 uur naar school gaan. Een uitzondering hierop vormt de woensdag, waarbij alleen op de ochtend lesgegeven wordt tot 12.00 uur. In de ochtenden werken de groepen voornamelijk in het lokaal rond het leerplein. Ieder binnen een groep die past bij hun ontwikkeling. De middaguren worden voornamelijk ingevuld met groepsdoorbrekend leren en werken op de leerpleinen die we binnen het IKC hebben. Naast de kernvakken wordt er veel tijd besteed aan de persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. De peuterspeelschool kent momenteel vier ochtenden (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 tot 12.30 uur), waarin met kinderen aan hun ontwikkeling wordt gewerkt.