Onze werkwijze

Organisatie van het onderwijs

Op onze school werken we zowel met ons hoofd als met onze handen. Betekenisvol onderwijs staat
daarbij centraal. Onze leerlingen leren zowel binnen als buiten de klaslokalen waarbij we een
oefenplaats willen zijn voor het leven in de hedendaagse maatschappij. Afhankelijk van het onderwerp
bekijken we hoe we de les vormgeven. De leerlingen maken gebruik van diverse leerruimtes. Denk
hierbij aan een kooklokaal, een technische ruimte en een ontmoetingsplein voor samenwerking. Het
verwerken van opgedane kennis gebeurt veelal eerst op schrift. Bij het automatiseren en het
memoriseren maken we ter ondersteuning ook gebruik van Chromebooks tijdens onze lessen. We
werken op school met leerpleinen voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De klassen zijn om
de leerpleinen gegroepeerd.

 

Invulling onderwijstijd

Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

 

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Bij ons op school starten de kinderen in combinatiegroepen 1/2. Gedurende de eerste twee schooljaren
werken we thematisch aan leerdoelen. In thema's worden diverse doelen voor taal en rekenen
onderwezen. Bijvoorbeeld tijdens het thema "Herfst" zijn de kinderen kastanjes aan het tellen en
komen begrippen als "meer en minder" aan bod. Onze kinderen hebben een gezamenlijk leerplein waar
ze elkaar ontmoeten om van en met elkaar te leren. De ontwikkeling van kleuters gaat niet in eenzelfde
tempo. Op deze manier kunnen kinderen die op basis van hun leeftijd in jaargroep 2 zitten, soms nog
even aanhaken bij de kinderen in groep 1. Andersom kan dat uiteraard ook.

 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

In de ochtend werken we aan taal, spelling, lezen en rekenen. Zoveel als mogelijk op niveau dat past bij
de ontwikkeling van de leerling. In de bovenbouw werken we met mentorgroepen waarbij kinderen in
groepjes leren. Leerlingen van groep 8 zijn de mentor voor de leerlingen in groep 7 en 6.
In de middaguren werken we groepsdoorbrekend aan thema's van wereldoriëntatie. Aardrijkskunde,
biologie, geschiedenis, computerwijsheid, techniek, burgerschap en onderzoekend leren komen daar
aan de orde. We doen dat niet alleen met ons hoofd. Er kan ook creatief worden gewerkt, gekookt en er
is ruimte voor multimedia, fotografie en muziek. In de middaguren werken we ook met mentorgroepen
voor de groepen3,4 en 5. De leerlingen van groep 5 zijn de mentoren voor de leerlingen uit groep 3 en 4.